Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Modificació puntual de la fitxa M-04 (Cal Cordill) del PE del Catàleg de Masies

El Ple de l’Ajuntament de Bassella, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de juliol de 2021, va aprovar inicialment la Modificació puntual de la fitxa M-04 (Cal Cordill) del Pla Especial del Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella, segons document signat per l’arquitecte Joan Carol Gilibert a data 21 de juliol de 2021, junt amb l’Avaluació Impacte Ambiental Simplificada.

De conformitat amb l’article 85 del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost; i 23 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, es sotmet l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació de l'anunci al Butlletí de la Província de Lleida, al Diari SEGRE, al tauler d’Anuncis electrònic de la Corporació, i a la WEB municipal, als efectes de poder examinar l’expedient i adduir els suggeriments, alternatives o al·legacions que es considerin oportuns.

Durant el termini esmentat la documentació d’aquest expedient es podrà examinar a les oficines de l’Ajuntament de Bassella, Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, d’Ogern del municipi de Bassella, de dilluns a divendres de 9:30 a 15:00 hores i dimecres de 16:00 a 20:00 hores.

Així mateix, es garanteix la consulta d’aquesta modificació puntual del Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella a través del web municipal.

Tauler d'Anuncis electrònic

Seu electrònica de l'Ajuntament de Bassella - Govern obert i transparència - Acció de govern i normativa - Urbanisme

BOP de Lleida núm. 175 de data 09/09/2021

Diari Segre del dia 08/09/2021

Document Actions