Dilluns, 18 De Gener De 2021
Plaça de l'Ajuntament, 1 -Ogern-, Bassella - 25289 Telèfon: 973462724/689042579 Fax: 973462724
ajuntament@bassella.ddl.net

Pla especial masies i cases ru

04/02/2013

INFORMACIÓ PÚBLICA


 EDICTE

de l'Ajuntament de Bassella, sobre l'aprovació inicial d'un pla especial urbanístic.


 

El Ple de l'Ajuntament de Bassella, en sessió de data 28 de novembre de 2012, va prendre el següent acord, el contingut del qual, en la seva part dispositiva, és el que segueix:

"Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella.

 Segon.-Sotmetre'l a informació pública d'un mes mitjançant edicte a inserir al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a un dels diaris de més circulació de la província, i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, als efectes que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo durant el termini esmentat i presentar, si escau, les al·legacions o observacions que consideri oportunes."

La consulta de la documentació es pot realitzar a les oficines de l'Ajuntament de Bassella, a la Carretera C-14 Km. 134, de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 hores, el dilluns de 15:00 a 17:00 hores, el dimecres de 17:30 a 20:30,  i a la plana web: http://bassella.ddl.net.


Informació addicional :


Mapa Web