Dimecres, 19 De Setembre De 2018
Ctra. C-14 km. 134, Bassella - 25289 Telèfon: Telèfon: 973462724/689042579 Fax: Fax: 973462724
ajuntament@bassella.ddl.net

Anuncis

05/10/2009

aprovació inicial modificació crèdit núm. 2Aprovat per l'Ajuntament l’expedient de modificació de crèdit núm. 2, finançat per mitjà del Romanent Líquid de Tresoreria i compromís ferm d’aportació d’ingressos, s'exposa al públic, a la Secretaria de l'Ajuntament, per un termini de quinze dies hàbils a comptar de la publicació d'aquest edicte al BOP de Lleida, durant els quals s'admetran reclamacions davant aquesta Corporació, el Ple de la qual resoldrà en el termini d'un mes. L’expedient de modificació de crèdit s'entendrà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no es presenten reclamacions. Tot això d'acord amb allò assenyalat en els articles 177.2 I 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 
Bassella, 5 d’octubre de 2009
 
L'alcaldeCercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web